Thời gian qua, xảy ra các vụ vi phạm ảnh hưởng tới quyền lợi.

http://www.nguoitieudung.com.vn/main/store/News/Quyen_cua_nguoi_tieu_dung_can_duoc_bao_ve_2012_04_16_Untitled_1.gif


Thời ...