Tài khoản: zeekdh
Vi phạm: Bài viết đăng sai chuyên mục quy định
Điểm phạt: 5

Nội dung vi phạm:
Thông điệp từ BQT diễn đàn:
Bài viết đăng sai chuyên mục quy định.